(1)
Corner, C. UNITY OF MIND, HEART AND BODY. J Pak Psychiatr Soc 2022, 19, 43.